home           exhibition           history            socle                            

 

HISTORIE W-DOMEINEN

1862     Bouw schuur Walkade 17 als hoepelmakerij en later gebruikt als loods voor o.a. bakkers, vleesexporteurs, metselaars.

1878     Bouw schuur Walkade 15 als kolenschuur door Willem Batenburg, oprichter van 'Batenburg’s Brandstoffenhandel' (1868) woonachtig Havenstraat 18-19.

1906     Bouw woningen Walstraat 2 - 4 - 6 op de plaats van het voormalige koetshuis van Havenstaat 18, door Willem Batenburg. Hij verkoopt en verhuurt  Walstraat 2 - 4 en woonhuis Havenstraat 18 en gaat met zoon Gijs in Walstraat 6 wonen.

              Het paard wordt gestalt in de nieuwe paardenstal aan Walkade 22.

1908     Willem Batenburg overlijdt en Gijs erft als enigst kind boedel en handel.

1910     Gijs trouwt met Geertruida van Sijl-van Kippersluis weduwe van Nicolaas van Sijl waarvan ze twee zoons heeft. Jan van Sijl komt als stiefkind in de brandstoffenhandel te werken.

1930     Gijs koopt de paardenstal aan Walkade 22.

1935     Gijs koopt Walkade 17 met aangrenzend perceel en bouwt kolenschuur Walkade 19 voor de uitbreiding van de kolenhandel.

1941     Gijs Batenburg overlijdt en Jan van Sijl erft Walkade 15 - 17 - 19, Walstraat 6, paardenstal en Brandstoffenhandel Batenburg.

1944     Jan trouwt met Cor van der Velden waaruit Nico, Rien, Gerie en Wim geboren worden.

1968     Jan koopt Walstraat 4 en verhuurt de woning aan medewerkers van het sociaal-cultureel centrum Ons Centrum.

1977     Wim van Sijl huurt samen met Anke Schuijlenburg Walstaat 4 en verbouwt de woning.

1982     Jan van Sijl overlijdt. De boedel wordt verdeelt onder de kinderen.

1984     Walkade 15 wordt door Wim verbouwt tot ateljee. Ontstaan van de eerste tekeningen, teksten foto’s van de W-Domeinen.

1986     Walkade 17 wordt door Wim verbouwt tot woning-ateljee en bewoont door Gerie. Ontstaan van de tweede fase van de W-Domeinen.

1990     Walkade 19 wordt door Nico verbouwt tot opslagruimte.

1991     Finale erfdeling. Gerie koopt Walstraat 6 en Wim koopt Walstraat 4 met paardenstal.

1999     Wim koopt groenstrook gelegen naast W15 van gemeente IJsselstein

2000     In mei overlijdt Cor van der Velden. 

2001     In april overlijdt Gerie van Sijl. 

2002     Wim koopt Walkade 17 en Walstraat 6. Deze objecten worden samen met de paardenstal onderdeel van de W-Domeinen. Het kunstproject wordt als erfgoedkunstwerk notarieel geformaliseerd.

2003     Walstraat 6 wordt door Wim verbouwt tot studio en appartement. Anke en Wim verhuizen naar Walkade 17 en verhuren Walstraat 4.

2004     Verhuur Studio Walstraat 6 aan JanWillem Zuidhoek. Ontwikkeling van zijn unieke Tafelvolk.

2005     Eerste verhuur Appartement Walstraat 6 als LEVEN = KUNST.

2016     In december verlaat Jan Willem Zuidhoek Studio Walstraat 6 waarna het Coal.2 project wordt gestart als nieuw onderdeel van de W-Domeinen.

2018     Bouw sokkel op de Walkade voor de ramen van Walstraat 6 als nieuw onderdeel de W-Domeinen met daarop Bommelbonk.

2020    Verwijdering sokkel op last van Rechtbank Utrecht na kort geding met gemeente IJsselstein.

2021     Coal.2 en Museum IJsselstein verwerven een Smart Mercedes met parkeervergunning voor SoSokkelSmart.

2022     Henk Wijnen reserveert SoSokkelSmart voor zijn planeet R#2050.

HISTORY W-DOMAINS

1862 Walkade 17 is build as a hoop-making factory and later used as a shed for bakers, meat exporters, bricklayers.

1878 Walkade 15 is build as coal shed by Willem Batenburg, founder of 'Coal Trade Batenburg' (1868) living at Havenstraat 18-19.

1906 Walstraat 2 - 4 - 6 is build on the site of the former coach house of Havenstaat 18, by Willem Batenburg. He sells and rents Walstraat 2 - 4 and his house Havenstraat 18 and goes to live with his son Gijs in Walstraat 6. The horse is stabled in the new stable at Walkade 22.

1908 Willem Batenburg dies and Gijs inherits estate and trade as only child.

1910 Gijs marries Geertruida van Sijl-van Kippersluis widow of Nicolaas van Sijl of whom she has two sons. Jan van Sijl comes to work in the coal trade as a stepchild.

1930 Gijs buys the horse stable on Walkade 22.

1935 Gijs buys Walkade 17 with adjoining parcel and builds Walkade 19 for the expansion of the coal trade.

1941 Gijs Batenburg dies and Jan van Sijl inherits Walkade 15 - 17 - 19 Walstraat 6, horse stable and Coal Trade Batenburg.

1944 Jan marries Cor van der Velden, from whom Nico, Rien, Gerie and Wim are born.

1968 Jan buys Walstraat 4 and rents it out to employees of the socio-cultural centre Ons Centrum.

1977 Wim van Sijl rents Walstraat 4 together with Anke Schuijlenburg and convert the house.

1982 Jan van Sijl dies. The estate is divided among the children.

1984 Walkade 15 is converted into an ateljee by Wim. The first drawings, texts and pictures of the W-Domains come into being.

1986 Walkade 17 is converted by Wim into a residential ateljee as the second phase of the W-Domains and occupied by Gerie.

1990 Walkade 19 is converted by Nico into a storage space.

1991 Final inheritance. Gerie buys Walstraat 6 and Wim buys Walstraat 4 with horse stable.

1999 Wim buys a green strip located next to W15 of the municipality of IJsselstein.

2000 Cor van Sijl van der Velden dies in May. 

2001 Gerie van Sijl dies in April. 

2002 Wim buys Walkade 17 and Walstraat 6 and together with the hors stable it becomes part of the W-Domains. The art project is notarised as a heritage work of art.

2003 Walstraat 6 is converted by Wim into a studio and apartment. Anke and Wim move to Walkade 17 and rent out Walstraat 4.

2004 Rent out Studio Walstraat 6 to JanWillem Zuidhoek. He develops his unique Tafelvolk.

2005 First rental Appartement Walstraat 6 as LIVING = ART.

2016 In December Jan Willem Zuidhoek leaves Studio Walstraat 6. The Coal.2 project is started as a new part of the art project W-Domains.

2018 Construction of the socle in public space in front of the windows of Walstraat 6 as new part of the W-Domains.

2020 Removal of socle by order of Court of Utrecht after summary proceedings with IJsselstein

2021 Coal.2 and Museum IJsselstein purchase a Smart Mercedes with parking permit for SoSokkelSmart.

2022  Henk Wijnen reserves SoSokkelSmart for his planet R#2050.

diagram of the W-Domains as part of the Total Play and saved in the configuration VRETEN OF ANDERS

Coal barns Walkade 15 and 17 were designated as Municipal Monument in 1995.


The ambition is to get the status National Monument Heritage Artwork W-Domains.


The facades of the four buildings are virtually connected to each other by means of copper circle segments.

Walkade 15

Walstraat 6

horse stable

Walkade 17

Kolenschuren Walkade 15 en 17 zijn in 1995 aangewezen als Gemeentelijk Monument.


Gestreefd wordt naar aanwijzing Rijksmonument Erfgoedkunstwerk W-Domeinen.


De gevels van de vier gebouwen zijn door koperen cirkelsegmenten met elkaar verbonden.

Texts and drawings were selected from the COALSENSATION in a steel book on an altar seen as the configuration FRIDAY NIGHT ETHICS

AUNT MIEN

The gate of the "hoggie" hinges four meters east of the center of the W-Domains  52° 1'9.91 "N - 5° 2'46.59 "O.

Fortunately, Aunt Mien from Delft wanted to put on fathers work coat slowly, one more time on request.

COALSENSATION

In kolenschuur Walkade 15 was van 1973-‘80 het eerste atelier van Wim van Sijl gevestigd. Hier vonden elke vrijdagnacht sociale en artistieke ontmoetingen plaats. Hier werd wijn gedronken, hasj gerookt, muziek geluisterd. Hier werden tosties gegeten, teksten geschreven en voordrachten gegeven. Dit was COALSENSATION: een spel van LEVEN = KUNST ofwel leven als kunstwerk dat door ± 300 gasten werd bezocht.


Kolenschuur Walkade 15 werd in 1983-’84 verbouwd tot atelier. Herinneringen aan de COALSENSATION  werden verwerkt in een configuratie van flessen, teksten, foto’s, objecten en geluiden en verkocht aan de BKR.


In 1994 kwam de sfeer van Coalsensation opnieuw tot leven en ontwikkelde zich gedurende zes weken in Kunstruimte Kampen met voordrachten, wodka en diverse objecten. Deze tijdelijke Coalsensation werd vastgelegd in de publicatie Tiepografie van een Kroonlugter III.


In 2016 krijgt Coalsensation nieuwe betekenis voor LEVEN = KUNST. In de oude woonkamer van de kolenboer en voormalige Studio Walstraat 6 wordt Kunstruimte Coal.2 opgericht. Voorbijgangers kunnen door de ramen verschillende soorten kunst ervaren en via tekstbordjes inzicht krijgen over de gepresenteerde kunst en de W-Domeinen. Coalsensation is nu een interactie tussen dagelijks leven en tijdelijke gepresenteerde kunstprojecten.

De interactie wordt in 2018 versterkt als voor de ramen van Coal.2 een sokkel voor tijdelijk sculpturen wordt geïnstalleerd.


De aanwijzing ‘Satelliet Locatie Museum IJsselstein‘ in 2017 versterkt het aspect LEVEN = KUNST dat hierdoor verder wordt verspreid.

Op OpenKunstZondag, de eerste zondag van de maand, wordt Coal.2 voor publiek opengesteld van 13 tot 17 uur.

COALSENSATION

From 1973-’80 Wim van Sijl's first studio was located in coal barn Walkade 15. In here every Friday night social and artistic meetings took place. Here guests drank wine, smoked hash and listened to music. Here people ate toast, wrote texts and gave lectures. This was COALSENSATION: a play of LIVING = ART or life as a work of art that was visited by ± 300 guests.


Coal barn Walkade 15 was converted into a studio in 1983-'84. Memories of the COALSENSATION were than incorporated into a configuration of bottles, texts, photographs, objects and sounds and sold to the BKR.


In 1994 the ambience of Coalsensation came back to life and developed over a period of six weeks in Kunstruimte Kampen with lectures, vodka and various objects. The temporary Coalsensation was recorded in the publication Tiepografie van een Kroonlugter III.


In 2016 Coalsensation acquires new meaning for LIVING = ART. In the old living room of the coal man and former Studio Walstraat 6 art space Coal.2 is founded. Passers-by will be able to experience different kinds of art through the windows and gain insight into the presented art and the W-Domains by means of text signs. Coalsensation is now an interaction between daily life and temporary presented art projects.

The interaction is reinforced in 2018 when a socle for temporary sculptures is installed in front of Coal.2's windows.


The designation 'Satellite Location Museum IJsselstein' in 2017 reinforces the aspect of LIVING = ART, which is thereby further disseminated.

On OpenKunstZondag, the first Sunday of the month, Coal.2 is open to the public from 1 to 5 pm.

ERFGOEDKUNSTWERK

Op de hoek Walstraat-Walkade te IJsselstein ligt Erfgoedkunstwerk W-Domeinen bestaande uit drie kolenschuren, twee woningen en een paardenstal van Batenburg’s Brandstoffenhandel (1860-1982).


Het erfgoed is door Wim van Sijl behouden en ontwikkeld en door artistieke invullingen tot kunstwerk aangewezen.


Het kunstproject W-Domeinen ontstond tijdens de verbouwingen van de kolenschuren Walkade 15 en 17. Later werden de paardenstal, kolenschuur Walkade 19 en de woningen Walstraat 4 en 6 aan het ensemble toegevoegd.


Het historische complex heeft door zijn conceptuele inhoud en artistieke inrichting betekenis als erfgoedkunstwerk. Vanuit de discipline ‘Leven = Kunst’ behoudt het Erfgoedkunstwerk W-Domeinen toekomstig bestaansrecht.

Beheer en onderhoud is voor de komende 700 jaar in de Akte LEVEN=KUNST vastgelegd.


In 2002 is Erfgoedkunstwerk W-Domeinen notarieel geformaliseerd.HERITAGE ARTWORK

On the corner of Walstraat-Walkade in IJsselstein lies Heritage Artwork W-Domains, consisting of three coal sheds, two houses and a horse stable of Coal Trade Batenburg Van Sijl (1860-1982).


The heritage has been preserved and developed by Wim van Sijl and has been designated as a work of art through his artistic interpretations.


The W-Domains arose from the renovations of the coal barns Walkade 15 and 17. Later, the horse stable, coal barn Walkade 19 and the homes Walstraat 4 and 6 were added to the complex.


Because of its conceptual content and artistic layout, the historical complex has a meaning as a work of art. Based on the theme 'LIVING = ART', the Heritage Artwork W-Domains will retain its right of existence in the future. Management and maintenance are laid down in the Act LIVING = ART for the next 700 years.


In 2002 Heritage Artwork W-Domains is notarised.


Geertruida van Sijl-Kippersluis and Gijs Batenburg ± 1933

the center of the W-Domains  52° 1'9.91 "N - 5° 2'46.59 "O

backsite of W-Domains 1973

Hugo Boxhoorn

George Terberg

openingsritueel tijdens Nieuwjaarsreceptie 2017

COALSENSATION

1977