home           exhibition           history            socle                            

 

socle # 1


BOMMELBONK

2018 - 2020

Voor de etalage van Coal.2 stonden auto’s geparkeerd. Om de toegang tot de etalage en de informatiebordjes te garanderen hief gemeente IJsselstein in 2017 de parkeerplaats op en verleende zij een vergunning voor de bouw van een sokkel. 

Voor het gebruik van gemeentegrond werd in 2018 een overeenkomst gesloten.


Op 16 november 2018 werd de sokkel, het kunstwerk BOMMELBONK en de tentoonstelling GESPARTAART, feestelijk onthuld door wethouder Peter Bekker in Museum IJsselstein met muziek van Gavriel Lipkind.


Wim van Sijl installeerde tijdelijk op de sokkel de configuratie Bommelbonk:

  1. 1.een ‘reliek’ van de brug over de Waal bij Zaltbommel (gesloopt 2007)*

  2. 2.een reliekdrager met de tekst “moeder de vrouw, bler tog niet zo”

  3. 3.en een vogelhuisje als derde component* Voor het behoud van de brug over de Waal bij Zaltbommel voerde Stichting Boogbrug Vianen vijf jaar actie. De stichting zetelt op Walkade 15, aan de overkant van de sokkel.

Stichting Boogrbug Vianen werkt aan een nationaal monument bestaande uit de 12 grote rivierbruggen die gebouwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan 1927.


Cars were parked in front of the window of Coal.2. In order to access the window and the information signs, the parking lot was closed in 2017 and a permit was granted for the construction of a socle. An agreement was concluded in 2018 for the use of municipal land


On November 16, 2018, the socle and the work Bommelbonk were festively unveiled by Alderman Peter Bekker in Museum IJsselstein with music by Gavriel Lipkind.


Wim van Sijl installed on the pedestal the configuration Bommelbonk:

1. a 'relic' of the bridge over the river Waal near Zaltbommel (demolished 2007)*

2. a reliquary with the text "Mother of God, don't shout like that" and a bird house as a third component.

3. and a bird house as a third component


* For the preservation of the bridge over the Waal near Zaltbommel, the Foundation Vianen Arch Bridge has been campaigning for five years. The foundation is seated at Walkade 15, on the other side of the socle and is working on a national monument consisting of the 12 large river bridges built as part of the National Highway Plan 1927.


Binnen één jaar, op 30 oktober 2019, werd de overeenkomst, voor het gebruik van de gemeentegrond, door de gemeente opgezegd. Walkade-bewoners konden in een enquéte kiezen voor verlenging van de sokkel of terugkeer van de parkeerplaats.

22 bewoners kozen vóór de parkeerplaats en 20 vóór de sokkel.


In februari 2020 veranderde zeven bewoners hun mening en kozen met een handtekening vóór de sokkel. Hierdoor werd de stemverhouding 15 tégen en 27 vóór de sokkel.

Als daarbij ook de Walstraat was meegerekend dan waren het uiteindelijk 30 bewoners, die met een handtekening, vóór de sokkel stemde.


Het college van B&W wilde de sokkel echter kwijt. Twee bewoners hadden, sinds de vergunning-verlening, openlijk stennis gemaakt bij de gemeente. Ze hadden bezwaar gemaakt, meerdere bewoners hierin meegenomen, het sokkel-dossier via de Wet Openbaar Bestuur opgevraagd, gebeld en gemaild naar wethouders en ambtenaren. Bovendien hadden ze twee artikelen in De Telegraaf laten plaatsen over de onzin van de sokkel en het gebrek aan parkeerplaatsen voor hun deur.


Het college sommeerde, op grond van de enquéte-uitslag: verwijdering van de sokkel en het terugbrengen van de parkeerplaats.


In een polemiek werd de rechtmatigheid van de sommatie aangevochten. De strijd werd in een ‘kort geding’ verder opgevoerd.


Rechtbank Utrecht omzeilde de ‘geldigheid van de onherroepelijk verklaarde vergunning’. Vervolgens werden de 30 handtekeningen niet erkend. De 15 gemotiveerde enquéte-teksten vond de rechter belangrijker.


In december 2020 werd de sokkel verwijderd. Geparkeerde auto’s hinderden sindsdien opnieuw de toegang tot de etalage van Coal.2.

Mindervaliden, rolstoelgebruikers, belangstellenden en bezoekers konden vanaf die tijd niet meer bij de etalage en de informatiebordjes komen.


In januari 2021 werd de dagvaarding, het verweer en het vonnis, totaal 235 pagina’s, als reliek in het kunstwerk Sokkel O Sokkel verwerkt.


On October 30, 2019, the agreement, for the use of the municipal land, was terminated. Walkade residents could choose to renew the socle or return to the parking lot in a survey.

22 residents chose the parking lot and 20 chose the socle.


Upon inquiry in February 2020, seven residents changed their minds and chose in favor of the socle with a signature. This made the voting ratio 15 against and 27 in favor of the socle.

If the Walstraat was also included in the vote then there were 30 residents in favor of the socle.


But alderman Peter Bekker wanted to get rid of the socle. Two of the 15 residents had been openly shouting at the council since the permit was granted. They had requested all files through the Public Administration Act, called and emailed several times to aldermen and officials and moreover they had had two articles published in De Telegraaf about the nonsense of the socle.

Based on the survey results, the college summoned for removal of the socle and return of the parking lot.


In a polimicy the legality of the summons was challenged. The battle was further intensified in 'summary proceedings'.


The court eventually rejected the 30 signatures in the verdict and found the 15 motivated survey texts more important!


In December 2020, the socle was removed. Parked cars have been obstructing access to Coal.2 ever since.

Wheelchair users and art lovers can no longer reach the window and information signs.


In January 2021, the 235-page verdict, was incorporated as a relic into the artwork Socle O Socle.

SOKKEL O SOKKEL


* Het reliek wordt gedragen door een blauwe stalen sokkel.


* Op het reliek ligt een notenhouten afsluitplaat met een blauw glazen venster en ingeslagen titel.


* Onder het reliek hangt aan visdraad een kooltje antraciet nr.4.


  1. *Naast de reliekdrager staat een krukje met notenhouten zetel en ingeslagen titel.


Het reliek biedt een hedendaagse reflectie op samenleving, overheid en justitie. Aloude discrepantie tussen hedendaagse kunst, beperkte kennis en machtsfactoren komen aan het licht.

Het microproces verteld een macroverhaal van de wereld.https://liefs-uit-ijsselstein.nl/over-kunst-valt-niet-te-twisten-of-wel/

SOCLE O SOCLE


* The relic is a verdict of 235 pages lies on a blue steel socle.


* On top of the relic is a walnut sealing plate with a blue glass window and stamped title.


* Below the relic hangs on fishing line a coal anthracite #4.


* Beside the reliquary is a stool with walnut seat and stamped title.The relic offers a contemporary reflection on society, government and jurisprudence.

Long-standing discrepancies between contemporary art, limited knowledge and power factors come to light.

The micro process tells a macro story of the world.https://liefs-uit-ijsselstein.nl/over-kunst-valt-niet-te-twisten-of-wel/

In april 2021 heeft Coal.2 en Museum IJsselstein een Smart Mercedes aangeschaft en hiervoor een parkeervergunning gekregen. Vanwege de kleine lengte is het weer mogelijk voor mindervaliden, rolstoelgebruikers, belangstellenden en bezoekers bij de etalage en de informatiebordjes te komen.


In juli 2021 heeft Henk Wijnen de Smart gereserveerd voor zijn Planeet # 2050.


In So Sokkel Smart (SSS) worden beelden, teksten, foto’s gepresenteerd.

In April 2021, Coal.2 and Museum IJsselstein purchased a Smart Mercedes and received a parking permit for this.

Due to its short length, it is possible for the disabled, wheelchair users, interested parties and visitors to reach the windows and the information boards.


In July 2021 Henk Wijnen has reserved the Smart for his Planet # 2050.


Images, texts and photos are presented in So Sokkel Smart (SSS).

socle # 2

So Sokkel Smart

april 2021

socle # 2.1

So Sokkel Smart

maart 2023

In maart 2023 is het logo van Museum IJsselstein vervangen door het logo van Orde van ZET.


So Sokkel Smart (SSS) is hierdoor geëvolueerd en heeft verbinding gekregen met de metafysische Orde van ZET, gekenmerkt als de onlosmakelijke ordening tussen Zelfreflectie-Energie-Tijd. 

Evolutie komt voort uit de spin-, tol-, draaibeweging van Zelfreflectie in Energie en Tijd.


In March 2023, the logo of Museum IJsselstein was replaced by the logo of the Orde van ZET.


“So Pedestal Smart has evolved and has come into contact with the metaphysical Order of ZET, characterized as the inseparable order between Self-Reflection-Energy-Time.

Evolution comes from the spin, spin, spin of Self-Reflection in Energy and Time."